November 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

12

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

Gospel of Mark 7PM

8

 

9

 

 

10

 

 

11

12

 

 

13

 

14

 

Gospel of Mark 7PM

15

 

 

16

 

1718 

19

2021

 

Gospel of Mark 7PM

22

23

24

Thanksgiving NO CLASS

25

 

NO CLASS

26

27

28

 

Gospel of Mark 7PM

29

30